• Standaard content heeft de toekomst. Niet voor niets zetten gerenommeerde zorginstellingen - zoals fusieziekenhuis MCH-Bronovo - hier sterk op in. “Wij geloven in standaard content. Het laat ons meer gebruikmaken van de kracht van een elektronisch dossier: het delen van informatie. Bovendien wordt de inhoud continu doorontwikkeld, zodat we automatisch meegroeien met de ontwikkelingen in de zorg-ICT”, aldus Renée Barge (lid Raad van Bestuur).


  ChipSoft heeft met standaard content een revolutie ontketend in de zorg-ICT, door naast updates van functionaliteiten óók gestructureerde updates beschikbaar te stellen van (beleid)inrichtingen. Hierdoor blijven zorginstellingen in de toekomst automatisch meebewegen met de dynamische zorgsector. Kortom, standaard content is een absolute ‘must have’ voor zorginstellingen die voorop willen (blijven) lopen op het gebied van zorg-ICT.

  Content is te definiëren als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD. Dit varieert van verslagleggingsmoge-lijkheden tot complete orderworkflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. En nog veel meer. ChipSoft biedt deze inhoud gestructureerd aan, waardoor u als instelling veel voordelen behaalt. Niet alleen met de inhoud zelf, maar ook op het gebied van onderhoud en implementaties.


  Lagere beheerlast

  De oplossing van ChipSoft heeft een sterk positief effect op de beheerlast binnen zorgorganisaties. Doordat ChipSoft het onderhoud op de software én de standaard content op zich neemt, vermindert de druk op applicatiebeheerders. Zij kunnen zich dus richten op hun eigenlijke taak: kijken naar optimalisatie van processen in plaats van vragenlijsten aanpassen aan nieuwe richtlijnen. Bijkomstige noviteit is dat wij op afstand de werking van uw EPD monitoren en benchmarken. Zien wij verbeterpunten in de software, de content of performance? Dan pakken onze ontwikkelaars die direct op, zonder dat ICT-afdelingen van zorginstellingen hiervan melding hoeven te maken.

  Bij het beheer houdt ChipSoft ook rekening met de samenhang tussen componenten. Ter illustratie: als er nieuwe richtlijnen komen die inhouden dat diverse vragenlijsten aangepast dienen te worden, dan zorgen wij dat óók de aanverwante koppelingen, beslisondersteuning, overzichten en aanleveringen worden geupdatet. Dit zijn activiteiten die zorginstellingen zonder de standaard content van ChipSoft anders zelf zouden moeten doen.


  Regelgeving direct verwerkt

  Nieuwe richtlijnen, wetten en regels worden direct in de standaard content opgenomen. Doordat wij nauw samenwerken met vele instanties (onder meer DBC Onderhoud en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), zijn wij als eerste op de hoogte van veranderingen en verwerken wij ze direct in ons ZIS/EPD. Omdat alle ziekenhuizen met die factoren te maken hebben, is ChipSoft er veel aan gelegen alle aanpassingen ruim op tijd uit te leveren. Door te werken volgens het standaard content-principe geven we ze in één handeling aan alle ziekenhuizen vrij en voeren wij die automatisch door in hun omgeving.


  Configuratievrijheid

  Hoewel alle specialistische inhoud in HiX als standaard content beschikbaar is, kunnen zorginstellingen zelf ook alternatieven configureren en voorstellen. Blijkt de inrichting die een van uw applicatiebeheerders maakt ook een meerwaarde voor andere zorginstellingen? Dan nemen wij deze op in onze standaard content. Op die manier profiteren instellingen van elkaars verbeterde inrichtingen. Groot voordeel als wij de inrichting in onze standaard content opnemen, is dat wij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor deze standaard content en dat wij het onderhoud hierop van de applicatiebeheerders overnemen.


  Eenvoudig delen van informatie

  ChipSoft bewaakt binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze wordt een gegeven dat is gedeeld altijd gebruikt door andere specialisten. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevenselementen niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd. Zo zijn de zwangerschappen uit de obstetrische verslaglegging inzichtelijk voor de gynaecologie (en vice versa) en worden gegevens uit het moeder- en kinddossier ook met elkaar uitgewisseld. Hierdoor zijn eindgebruikers effectiever bezig met het verlenen van zorg.


  Optimale gegevensuitwisseling

  Standaard content zorgt ook voor optimale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Instellingen die met HiX werken, ‘praten’ instellingsbreed in dezelfde taal met elkaar. ChipSoft kent de betekenis van alle velden in alle (ChipSoft-)ziekenhuizen, waardoor de kans op miscommunicatie nihil is bij de uitwisseling van gegevens.


  Transparante zorg

  Met de standaard content in HiX hebben zorginstellingen een oplossing in huis die volledig gehoor geeft aan de eis van minister Schippers om transparantie te bieden. Doordat registraties in HiX gestructureerd worden ingevoerd, is het ook mogelijk om de gegevens gestructureerd uit het systeem op te vragen. Op die manier kunnen zorginstellingen niet alleen zichzelf op de hoogte stellen van hun resultaten, maar ook zorgverzekeraars en patiënten. Hiermee trekken zorginstellingen hen eerder over de streep om voor hun instelling te kiezen.


  Snelle implementatie

  Als zorgaanbieders kiezen voor de aanpak van ChipSoft, is een snelle implementatie mogelijk. Zij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want met onze content beschikken zij altijd over een inrichting die zich al in meerdere instellingen heeft bewezen. Daarbij hebben ze ruime mogelijkheden om smaken te kiezen en zelfs een eigen inrichting aan de content van ChipSoft toe te voegen.


  Blijvend klaar voor de toekomst

  Nagenoeg alle HiX-gebruikers maken gebruik van de standaard content van ChipSoft. Fusieziekenhuis MCH-Bronovo zet hier dus ook op in. Renée Barge: “Niet alleen verhogen we daarmee de kwaliteit van ons EPD, we profiteren er ook van dat we snel met nieuwe ontwikkelingen meegroeien en dat het overgrote deel van het onderhoud bij ChipSoft ligt.”


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd