• ​Met grote regelmaat geven wij nieuwe, handige features vrij die het werken met de standaard content van HiX nóg prettiger maken. Via dit Standaard Content Magazine brengen wij u graag op de hoogte van een aantal nieuwe tools en handige wijzigingen die vanuit de gebruikersgroepen, ervaringen bij zorgprofessionals op de werkvloer en onze reguliere ontwikkellijn in de standaard content zijn opgenomen.

   

  Nieuwe klinische order ICC


  De klinische order 'ICC/Medebehandeling' is eenvoudiger gemaakt. Het is nu mogelijk om de verslaglegging via de consultregistratie uit te voeren. Hierdoor kan het beleid gemakkelijker worden uitgezet vanuit het ICC/Medebehandelingsverslag en heeft de gebruiker beschikking over zijn of haar eigen bouwstenen. Daarnaast kan ook vanuit de order het consult van de medebehandeling worden geregistreerd, zodat de verrichtingen automatisch worden aangemaakt. Tevens is de voorvulling van het veld 'Traject' een stuk intuïtiever geworden.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De feature is te gebruiken door alle zorgverleners die in ICC/Medebehandeling geroepen kunnen worden.

   

   

  Afbeelding 1: De knoppen die worden aangeboden als de order is geselecteerd.

   

  Afbeelding 2: Het invullen van het ICC-verslag in het consultformulier.


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Deze feature staat in HiX 6.1 niet standaard aan. De feature kan aangezet worden door de instructies uit de releasenotes van Modi 128727 en 128728 op te volgen.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 128727 en 128728 is de nieuwe klinische ICC/Medebehandeling beschikbaar gemaakt.

  Deze feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

   

  Bariatrie - Gewichtscurves TWL


  Begin 2019 is een artikel* verschenen waarin een tweetal referentiegrafieken voor de Total Weight Loss (TWL) is gepubliceerd. Deze grafieken helpen bij het beoordelen van het gewichtsverlies na een ingreep. De bariatrische zorg beschikte nog niet over ondersteuning aan de hand van grafieken en vanuit de gebruikersgroep was dit een grote wens. De referentiegrafieken 'TWL Gastric Bypass' en 'TWL Sleeve' zijn daarom nu ook beschikbaar in HiX.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Beide referentiegrafieken kunnen door medewerkers van bariatrische centra worden gebruikt.

   

  Afbeelding: Grafiek 'TWL Gastric Bypass'.

  * Van de Laar A.W. ‘The Dutch bariatric weight loss chart: A multicenter tool to assess weight outcome up to 7 years after sleeve gastrectomy and laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass’. In Surgery for Obesity and Related Diseases 2019-02-01.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  De referentiegrafieken 'TWL Gastric Bypass' en 'TWL Sleeve' kunnen door medewerkers van bariatrische centra worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het gewichtsverlies van een patiënt na een ingreep zich ontwikkelt. De grafieken maken het mogelijk om slechte responders in elke postoperatieve fase gemakkelijk te detecteren, het effect van extra counseling te monitoren, gewichtstoename te beoordelen en de verwachtingen van de patiënt te beheren. Naast dat het visueel weergeven van het gewichtsverlies handig kan zijn voor de behandelaar, kan het ook voor de patiënt een handige tool zijn om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten over de tijd.

  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  De aanpassingen zijn uitgeleverd met:

  - Modi's 129107 en 129106: het aanbieden van de referentiegrafieken;

  - Modi's 130979 en 130959: het handmatig kunnen corrigeren van de startdatum van een grafiek.

  De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

  De ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ is zowel beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.

   

  NZa wachttijden behandelingen
  (Datawarehouse 2.0)


  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft voor dat zorginstellingen en behandelklinieken maandelijks een overzicht van de wachttijden voor behandelingen (per vestigingslocatie) op hun website dienen te publiceren en aanleveren aan de NZa. Met de toevoeging van de rapportage 'NZa wachttijden behandelingen' (binnen het nieuwe onderwerp 'NZa wachttijden') wordt deze publicatie en aanlevering sterk vereenvoudigd.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De nieuwe mogelijkheden die het dashboard biedt zijn vooral interessant voor de medewerkers in uw zorginstelling die betrokken zijn bij kwaliteit en veiligheid, de OK-manager en de Applicatiebeheerder OK.

   

   


  Afbeelding: Hoofdpagina NZa wachttijden behandelingen.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  In dit dashboard worden de wachttijden van de behandelingen berekend en getoond in een format dat gebruikt kan worden om de aanlevering van de behandelingen aan de NZa te doen. Tevens kan deze informatie gebruikt worden om de wachttijden op de website van uw zorginstelling te publiceren.

  De hoofdpagina biedt de mogelijkheid om voor een bepaalde peilmaand de wachttijdbepaling op te halen zoals gevraagd door de NZa. Deze pagina biedt verschillende analysemogelijkheden, opties om door te klikken en de mogelijkheid om te exporteren naar Excel zodat de informatie verwerkt kan worden voor aanlevering.

  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 125758 en Sif 109699 zijn de aanpassingen van het dashboard 'NZa wachttijden behandelingen' uitgeleverd. Het dashboard is beschikbaar in het hoofdmenu bij 'Datawarehouse 2.0' en is gekoppeld aan het standaard Datawarehouse-profiel 'DWHRAP2', zodat de zorginstelling deze eenvoudig beschikbaar kan stellen aan de gewenste eindgebruikers.

   

  Registreren Early Warning Score (EWS)


  De Early Warning Score (EWS) is een methode om aan de hand van een aantal vitale functies de toestand van de patiënt snel te beoordelen. Verpleegkundigen in een zorginstelling moeten deze score minimaal drie keer per dag invullen. Eerst werd de EWS via een aparte vragenlijst ingevoerd. Vanuit de gebruikersgroep Verpleegkunde kwam de wens om de EWS samen te voegen met de algemene metingen, zodat alle verpleegkundige metingen in één vragenlijst ingevuld kunnen worden. Bovendien is deze feature beschikbaar in HiX Mobile Verpleegkunde.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Deze feature was een grote wens onder verpleegkundigen die de EWS registreren en is voor hen ontwikkeld.

   


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Het invoeren van metingen door de verpleegkundige is dankzij deze feature gemakkelijker en efficiënter. Er is nu maar één lijst waarin de verpleegkundige alle metingen kan invoeren. Daarnaast is HiX Mobile Verpleegkunde nog efficiënter: de metingen kunnen aan bed worden ingevoerd in HiX, zonder een zware COW mee te slepen.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  - Sifs 115319/115320/114906/114907/116111 zijn uitgeleverd om de werking van vraagtypes en parameters mogelijk te maken via de HAS voor Mobile.

  - Via Modi 126480 & 126479 is de dataset voor de smaak van de EWS uitgeleverd en zijn nieuwe orders voor het activiteitenplan beschikbaar gemaakt. Middels modi 121525 worden de juiste parameters uit het verleden getoond.

  De nieuwe manier van het registreren van de EWS is beschikbaar in HiX voor alle zorginstellingen die gebruikmaken van de standaard content en beschikbaar in HiX Mobile Verpleegkunde voor alle zorginstellingen met HiX Mobile.

   

  Familiaire hypercholesterolemie


  De nieuwe feature 'Familiaire hypercholesterolemie' is ontwikkeld om patiënten met mogelijke familiaire hypercholesterolemie beter te kunnen detecteren. Op basis van het LDL-cholesterol en voorgeschreven cholesterolverlagende medicatie, wordt de patiënt volgens de richtlijn 'Dutch Lipid Clinic Network Diagnostic Criteria' automatisch gedetecteerd.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De nieuwe toepassing is bedoeld voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling en opsporing van patiënten met (mogelijk) familiaire hypercholesterolemie.

   


  Afbeelding: Overzicht 'Familiaire hypercholesterolemie'.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Zorgverleners krijgen via de feature automatische beslisondersteuning bij de samenhang van gecodeerde gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, medicatiedoseringen en de voorgeschiedenis van een patiënt. Als een arts een cholesteroluitslag (LDL-C) krijgt van het lab, is het nu mogelijk om met behulp van de bekende medicatievoorschriften en de voorgeschiedenis een geautomatiseerd oordeel aan de uitslag te verbinden. Vervolgens kan conform richtlijnen worden geadviseerd om met de patiënt te bespreken eventueel genetisch onderzoek in te zetten naar erfelijke cholesterolstofwisselingsstoornissen. De aanvrager van het lab is zich vaak onvoldoende bewust van deze mogelijkheid als hij/zij (onbewust en ten onrechte) medicatiegebruik of voorgeschiedenis er niet in betrekt.

  Aanvullende informatie over familiaire hypercholesterolemie en het nut van genetisch onderzoek is te vinden op www.leefh.nl.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 119526 is de feature 'Familiaire hypercholesterolemie' beschikbaar gemaakt; deze is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

   

  Fractuurpreventie


  Een botbreuk bij een 50-plusser is een duidelijk signaal dat er mogelijk sprake is van osteoporose. Nader onderzoek bij de eerste fractuur is dan ook belangrijk, onder andere om een volgende fractuur te voorkomen. Met behulp van het samengestelde formulier 'Fractuurpreventie' is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in een patiëntenpopulatie die ouder is dan 50 jaar en een recente fractuur heeft doorgemaakt. Per patiënt kan een fractuurpreventietraject worden gestart en gemonitord. Bovendien kan de huidige status van het traject en de onderdelen daarvan worden ingezien. Tot slot kan de afhandeling van het traject worden bekeken.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Deze feature is beschikbaar voor artsen, verpleegkundigen en polimedewerkers binnen uw zorginstelling die zich bezighouden met het fractuurpreventietraject.

   


  Afbeelding: Het samengestelde formulier 'Fractuurpreventie'.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Dankzij deze feature hoeven patiënten die voor fractuurpreventie in aanmerking komen niet handmatig opgezocht te worden in HiX. Het samengestelde formulier genereert automatisch een lijst van deze patiënten, waarbij het tevens voorziet in het opvolgen, monitoren en afhandelen.


  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  De aanpassingen zijn uitgeleverd met:

  - Modi 82220: het beschikbaar maken van het samengestelde formulier 'Fractuurprevenie'

  - Modi 124357: het ondersteunen van meerdere workflows door ziekenhuisspecifieke inrichting mogelijk te mken

  - Modi 128902: het toevoegen van een hyperlink naar de website waar de FRAX-berekening kan worden uitgevoerd

  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

  Opname indicatoren dashboard
  (Datawarehouse 2.0)


  Met het nieuwe 'Opname-indicatoren dashboard' is het verbeteren van de zorg weer een stuk eenvoudiger én inzichtelijker gemaakt. In het dashboard wordt de registratievolledigheid van de gebruikte indicatoren getoond. Op de hoofdpagina zijn in een oogopslag de volgende indicatoren zichtbaar:

  · Strong kids
  · SNAQ
  · SNAQ kwetsbare ouderen
  · MUST
  · EWS
  · Decubitus
  · Pijnmeting
  · Valrisico
  · Fysieke beperkingen
  · Risico op delier
  · Delier

  Via elke indicator kan worden doorgeklikt naar een achterliggende analysepagina waar een overzicht wordt gegeven van de registratievolledigheid per leeftijdsgroep, afdeling en specialisme.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?

  Dit dashboard is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de opname van patiënten en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitscontrole en -verbetering.


  Afbeelding: Hoofdpagina Opname-indicatoren dashboard.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Dit is een nieuw dashboard in Datawarehouse 2.0 dat op basis van wensen uit veel zorginstellingen is ontwikkeld en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 126914 en Sif 112245 is het 'Opname-indicatoren dashboard' beschikbaar gemaakt. Het dashboard is beschikbaar in het hoofdmenu bij 'Datawarehouse 2.0' en is gekoppeld aan het standaard Datawarehouse-profiel 'DWHRAP2', zodat de zorginstelling deze eenvoudig beschikbaar kan stellen aan de gewenste eindgebruikers.

   

  Gestandaardiseerde longfunctiekoppeling


  De meeste zorginstellingen met een koppeling voor longfunctie gebruiken alleen een PDF-koppeling. Enkele zorginstellingen hebben een unieke koppeling met een eigen set van metingenparameters. Samen met Vyaire (leverancier van longfunctiesoftware) en een aantal longartsen uit diverse zorginstellingen is een nieuwe koppeling ontwikkeld met een standaard set metingenparameters. Zo kunnen alle zorginstellingen gebruikmaken van dezelfde set aan parameters en hebben rapportages over de longfunctie hetzelfde format. Dankzij gestandaardiseerde parameters is er bovendien meer ontwikkeling mogelijk binnen het longgeneeskundedossier, zoals een tijdlijn en het gebruik van parameters in consulten en brieven.

  De gestandaardiseerde set bestaat uit ruim 500 metingenparameters. In het gecombineerde scherm 'Longfunctie onderzoeken' worden de PRE- en POST-waarden naast elkaar getoond. Vanuit dit venster kan het bijbehorende PDF-document worden geopend via de regel 'Report'.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Deze koppeling is bedoeld voor longartsen, verpleegkundig specialisten en longfunctielaboranten.


  Let op: In dit screenshot is een voorbeeld-PDF gebruikt; deze metingen worden niet getoond in het metingenscherm.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  De ontwikkelde gestandaardiseerde parameters vormen de standaardmetingen en vanuit deze metingen worden de verdere ontwikkelingen in het longgeneeskundedossier gedaan. Dankzij deze koppeling hoeven metingen niet meer handmatig in HiX te worden ingevoerd en daardoor neemt de kans op fouten af.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Middels modi 127048, 127210, 130785 en 132358 zijn de parameters en gecombineerde metingenschermen aangemaakt.

  Om gebruik te kunnen maken van deze koppeling dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

   

  Reumatologie - Injecties


  Er is een nieuw werkproces geïntroduceerd waarmee reumatologische injecties sneller en overzichtelijker kunnen worden geregistreerd en toegediend. De injecties worden hierbij via elektronisch voorschrijven (EVS) geregistreerd, waardoor een overzicht met alle toegediende injecties opgebouwd wordt. Zo is het inzichtelijk wanneer welke injectie is gezet bij een patiënt en waar deze is toegediend. De arts kan zelf direct een toediening doen of alleen de VMO voorschrijven en laten toedienen door een assistent.

  De werkwijze wordt toegelicht in een handleiding. Deze is te vinden op de supportsite: https://support.chipsoft.nl/downloads/overigedownloads/Handleiding_InjectieReumatologie_HiX61.htm

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Dit werkproces is beschikbaar voor alle medewerkers van uw zorginstelling die werken met het reumatologiedossier.


  Afbeelding 1: De reumatoloog of verpleegkundige kan direct vanuit het dossier de injectie toedienen.


  Afbeelding 2: Na het toedienen is de injectie terug te vinden in het overzicht 'Toegediende injecties'.


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Voorheen werden dergelijke injecties niet geregistreerd vanwege de registratielast. In dit nieuwe werkproces wordt de injectie met een minimaal aantal klikken wél via EVS geregistreerd. Tegelijkertijd wordt ook een overzicht opgebouwd met alle bij de patiënt toegediende injecties.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 122890 is dit werkproces beschikbaar gemaakt in het dossier 'Reumatologie'.

  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

   

  Urologie - Plasdagboek


  Om blaasklachten bij patiënten beter in beeld te brengen, is een uitgebreider plasdagboek ontwikkeld en zijn de onderstaande scorelijsten voor de PROMS OAB (over de actieve blaas) toegevoegd. Zowel het plasdagboek als de PROMS OAB waren wensen vanuit de gebruikersgroep Urologie.

  - ICIQ-FLUTSsex

  - ICIQ-MLUTSsex

  - ICIQ-OAB

  - OABQSF

  - Treatment benefit tolerance and overall satisfaction BW

  Het plasdagboek kan door de patiënt op het portaal worden ingevuld. Vervolgens is dit dagboek zichtbaar in het urologiedossier. Er worden verschillende parameters berekend, waaronder gemiddelde en maximale portie, aantal keer urineverlies en nachtelijke urineproductie. De scorelijsten voor de PROMS OAB kunnen ook op het portaal worden ingevuld door de patiënt. Hier wordt een score uit berekend.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De nieuwe feature is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van blaasklachten van de patiënt.


  Afbeelding: De patiënt vult de vragenlijst in op het portaal.


  Afbeelding: de beantwoording is terug te zien in HiX.


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Het was al mogelijk om een verkort plasdagboek in te vullen in HiX. In de uitgebreide versie kan de patiënt dit dagboek over meerdere dagen invullen en worden er in HiX verschillende parameters berekend. De PROMS OAB was nog niet beschikbaar in HiX.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  De aanpassingen zijn uitgeleverd met:

  - Modi's 128470, 129206, 129289 en 130019: het toevoegen van het uitgebreide plasdagboek aan het urologiedossier en scorelijsten aan de groep 'Bekkenbodem' (in de werkbalk)

  - Modi's 129231, 129232, 129233, 129234, 129235 en 129237: het toevoegen van PROMS OAB-scorelijsten aan het urologiedossier

  - Modi 129242: het invullen van de vragenlijsten via Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) mogelijk maken. Aan het eind van het jaar worden de vragenlijsten aangeboden op het portaal.

  De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).

   

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd