•                                                                 Nr. 33 | 8 oktober 2020

   


  HiX vernieuwt: VIPP 5
  HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: ondersteuning van VIPP 5.

   


   

  Subsidieregeling VIPP 5 richt zich op gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en patiënten, met als uitgangspunt het eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van informatie. De regeling bestaat uit de drie onderstaande modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn en module 2 optioneel:

   


  1.    Eenzijdige uitwisseling van BgZ-items en correspondentie met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) 

  2.    Tweezijdige uitwisseling tussen ziekenhuis en PGO

  • Subdoel 1 – Het ziekenhuis kan minimaal een vragenlijst digitaal beschikbaar stellen aan een patiënt voor beantwoording. De resultaten uit deze vragenlijst kunnen opvraagbaar gemaakt worden in de PGO, conform het MedMij afsprakenstelsel. 
    
  • Subdoel 2 - Het ziekenhuis kan minimaal één medisch relevante eHealth-toepassing aanbieden aan de patiënt. De resultaten uit deze eHealth-toepassingen kunnen opvraagbaar gemaakt worden in de PGO van de patiënt. 
    
  • Subdoel 3 - Het ziekenhuis kan voorstellen tot aanpassingen op de aanwezige BgZ-items van de patiënt ontvangen vanuit de PGO van de patiënt. Wij leveren hier geen ondersteuning voor.

  3.    Uitwisseling tussen zorginstellingen en ‘hergebruik’ van de data

   


   


  Hieronder leest u hoe wij zorginstellingen per module ondersteunen bij het behalen van de VIPP 5-subsidie:

  Module 1
  Wij verzorgen middels Zorgplatform de mogelijkheid tot uitwisseling van de BgZ en correspondentie met PGO’s. Hierbij wordt m.b.t. VIPP 5 module 1 communicatie aan de hand van de volgende gegevensdiensten mogelijk gemaakt: 

  • Basisgegevensset Zorg (BgZ)
  • PDF/A

  Deze oplossing stelt patiënten in staat om, na interne accordering, hun data direct bij de zorginstelling op te vragen. Om deze communicatie mogelijk te maken is er aan de kant van de zorgverleners een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) benodigd en een deelnemersrol binnen het MedMij afsprakenstelsel. Zorginstellingen die HiX gebruiken kunnen hiervoor Zorgplatform inzetten, zodat zij niet te maken krijgen met ingewikkelde integraties met externe DVZA-leveranciers. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen HiX en alle door MedMij gecertificeerde PGO’s. 

  Binnen het MedMij afsprakenstelsel kan de rol van DVZA op twee manieren worden ingevuld. ChipSoft levert de DVZA voor de usecase ‘verzamelen’, waarbij patiënten hun gegevens ophalen bij de zorginstelling vanuit een PGO. Hiervoor levert Zorgplatform volgens het MedMij afsprakenstelsel een autorisatieserver (autorisatie van PGO-applicatie en persoon) en een resource-server (uitwisselen gegevens). De gegevens worden on demand (wanneer de patiënt dit wil) uit HiX opgehaald en real-time vertaald naar het juiste (HL7 FHIR) format. Voor de autorisatie van de persoon wordt gebruik gemaakt van een integratie met het ChipSoft patiëntenportaal.

   

  Module 2
  Wij ondersteunen hierbij de eerste twee bovenstaande subdoelen. Dit betekent dat patiënten via het (voor hen bekende) patiëntenportaal van uw zorginstelling de vragenlijsten kunnen invullen. De antwoorden uit deze vragenlijsten komen direct terug in HiX, zodat de desbetreffende arts deze kan beoordelen. De resultaten uit deze vragenlijsten worden tevens beschikbaar gesteld aan de PGO van de patiënt (usecase verzamelen). De resultaten worden in ieder geval beschikbaar gesteld middels PDF/A, wij doen momenteel nog onderzoek naar MedMij-informatiestandaard vragenlijsten 1.0 of hoger. 

  Informatie over de precieze ondersteuning bij module 2 volgt spoedig. Voor de uitwisseling met betrekking tot eHealth-toepassingen geldt dat ziekenhuizen een relevante medische eHealth-toepassing dienen aan te bieden, waarvan de resultaten aan de PGO worden aangeboden. Zowel bij eHealth als bij vragenlijsten vervult Zorgplatform de DVZA-rol, vergelijkbaar als bij module 1, met als enige verschil dat er een andere gegevensdienst wordt ingezet, namelijk PDF/A en niet de BgZ en de zib TekstUitslag t.b.v. correspondentie.

   

  Module 3
  De laatste module van VIPP 5 is gericht op: 

  • het verzenden en ontvangen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ);
  • correspondentie en verslagen;
  • hergebruik van tenminste zes secties uit de BgZ;
  • demografische gegevens van de patiënt;
  • informatie over contactpersonen en zorgverleners. 

  Zorgplatform fungeert als uitwisselingssysteem voor het verzenden en ontvangen van de BgZ, correspondentie en verslagen. Hierdoor is het mogelijk om (semi)gestructureerde informatie uit te wisselen tussen zowel ziekenhuizen met hetzelfde EPD als tussen ziekenhuizen met verschillende EPD’s. De demografische gegevens worden automatisch opgehaald uit de gemeentelijke basisadministratie via SBV-Z en de contactpersonen en zorgverleners worden door de patiënt zelf bijgehouden via het online portaal.

   

   

  On demand en Verwijzen in samenwerkingsverband
  De ondersteuning van VIPP 5 sluit aan op onze visie om gegevens beschikbaar te maken op de plaats waar ze nodig zijn. Naast de ondersteuning van de modules, werken we derhalve ook aan de ontwikkeling van transmurale werkstromen, ofwel het volledig ondersteunen van een transmurale samenwerking tussen twee of meer zorginstellingen. Bij deze laatste vorm wordt de patiëntoverdracht procesmatig ondersteund, waarbij de bijbehorende data met de patiënt meegaat naar de ‘volgende’ zorginstelling.

  Anders dan bij de on demand situatie, vindt verwijzen in samenwerkingsverband plaats tussen een of meerdere zorginstellingen op een vooraf gedefinieerd traject. Dit biedt een oplossing voor die situaties, waarin meerdere instellingen gezamenlijk werken aan eenzelfde behandeltraject. Ter illustratie: ziekenhuizen maken onderling afspraken, waarbij het ene ziekenhuis de diagnostiek verzorgt en het partnerziekenhuis de opvolging en de controles. Voor dergelijke, vaste trajecten is het mogelijk om via Zorgplatform orders aan te maken, die ervoor zorgen dat de patiënt in het ‘volgende’ ziekenhuis op de werklijst komt en hier direct een afspraak kan (laten) maken. Het ontvangende ziekenhuis kan via diezelfde order direct de bijbehorende documentatie over de specifieke behandeling van de betreffende patiënt opvragen.

   

   

  Transmurale werkstromen
  Via transmurale werkstromen kunt u direct orders versturen naar een collega-zorginstelling. Tussen twee HiX-huizen verloopt dit via het IHE-XDW profiel en tussen twee ziekenhuizen met verschillende EPD’s gaat dit op basis van IHE-XDR. De transmurale order ondersteunt het samenwerkingsproces onder meer bij: 

  • het uitwisselen van zibs
  • het uitwisselen van documenten die specifiek benodigd zijn in het gezamenlijk behandeltraject (o.b.v. PDF/A)
  • het automatisch inschrijven van de patiënt bij een doorverwijzing
  • het plaatsen van een order op een werklijst in HiX.

   

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update of wilt u meer weten over een ander onderwerp? Neem dan contact op met de accountmanager voor uw zorginstelling of stel uw vraag aan communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

      
  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd