Inhoudseditor

Privacy statement ChipSoft - Bescherming Persoonsgegevens

 

Je wilt niet dat iedereen zomaar kan zien wat jouw zoekgedrag is op internet. Dat geldt als je bijvoorbeeld naar vacatures zoekt, of je aanmeldt voor een van onze evenementen, maar ook als je een chatgesprek met ons voert, een e-learning volgt, etc. Bij ChipSoft doen we er daarom alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. In dit privacy statement vertellen we je iets over data van (potentiële) sollicitanten en ook over data van de websitebezoeker in het algemeen voor bijvoorbeeld de aanvraag van een brochure of het aanmelden van een evenement of data die we tijdens een event ophalen omdat je (potentiële) klant bij ons bent.

ChipSoft slaat jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database, en we houden ons aan de wettelijke regels. We zullen jouw data niet doorgeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden. We delen je gegevens alleen met derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s maar ook als het gaat om de organisatie van events. Natuurlijk houden ook derde partijen zich aan de wettelijke regels en hebben zij verwerkersovereenkomsten. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

 

Voor vragen mag je te allen tijde contact opnemen met Pinar Arslan, Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via +31 (0)20-49 39 000 / E: fg@chipsoft.nl

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 12-11-2018.

ChipSoft (Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, NL) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van medewerkers van ChipSoft.

 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ChipSoft is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door ChipSoft in overeenstemming is met de eisen van de wet. De FG is bereikbaar via het e-mailadres: FG@chipsoft.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft, waarom en op welke rechtsgrond?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ChipSoft persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ChipSoft voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ChipSoft worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

I. Sollicitanten

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan ChipSoft worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken.

 

ChipSoft verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren, de interne vacaturesite of door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens en documenten die door u worden verstrekt, waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief, worden door ChipSoft onder meer verwerkt

• om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u heeft gesolliciteerd of, in geval van een open sollicitatie, u in aanmerking komt voor een positie binnen ChipSoft,

• voor het laten uitvoeren van een assessment of

• voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Wat willen we van je weten als je solliciteert?

• Voor- en achternaam (verplicht veld in ons sollicitatieformulier) • Geboortedatum (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• Telefoonnummer (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• E-mailadres (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• CV en Motivatiebrief (optioneel, geen verplichte velden)

• IP-adres

In de afspraakbevestiging van je sollicitatiegesprek vragen we (vrijblijvend) de volgende gegevens:

• Diploma’s

• Certificaten

• Recente loonstrook

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft je persoonsgegevens?

ChipSoft zal je persoonsgegevens vergelijken met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties en via de door jou verstrekte contactgegevens zal ChipSoft je op de hoogte brengen en houden van de procedure. Daarnaast gebruikt ChipSoft je gegevens voor het doorgeven van informatie over andere vacatures waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen je gegevens binnen ChipSoft worden doorgegeven om te bezien of je eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven.

Hoelang bewaart ChipSoft je sollicitatiegegevens?

ChipSoft bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Je sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier (4) weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door ChipSoft verwijderd. Uitsluitend met jouw toestemming bewaart ChipSoft je sollicitatiegegevens voor een termijn van een (1) jaar om je te kunnen informeren, mocht er op een later tijdstip een passende functie voor je vrijkomen. Als we je gegevens anoniem gebruiken, gebruiken we ze alleen voor interne analyses en rapportages. Bijvoorbeeld omdat we willen weten hoe lang een vacature open heeft gestaan.

II. Indiensttreding

Indien we je schriftelijk een aanbieding doen toekomen en je deze accepteert, hebben we de volgende gegevens van je nodig:

• Volledige voornamen, achternaam en geslacht

• Geboortedatum en - plaats

• Adres, postcode en woonplaats

• Telefoonnummer

• Burgerlijke staat

• Nationaliteit

• Diploma’s

• ID/Paspoort

 

Wanneer je bent aangenomen en de proeftijd is verstreken, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of voor België een Bewijs van goed gedrag en zeden. Een VOG of Bewijs van goed gedrag en zeden vragen wij via de gemeente aan, door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken. De reden hiervoor is dat wij software maken voor ziekenhuizen en zorginstellingen en onze medewerkers zorgvuldig moeten kunnen omgaan met privacygevoelige data.

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft je persoonsgegevens?

Om met jou een opdracht- /uitzend- /detacherings-/arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst te sluiten dan wel een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden, en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij je partij bent, bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, stageovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.

 

III. Campus Recruitment:

ChipSoft maakt onderscheid in sollicitanten en potentiële sollicitanten. Potentiële sollicitanten zijn voor ChipSoft studenten en pas afgestudeerden. Hiermee wil de organisatie een (langdurige) relatie opbouwen en het werkgeversmerk meer onder de aandacht brengen. Deze twee doelgroepen worden onderverdeeld in verschillende categorieën (bijv. opleidingen). Bij potentiële sollicitanten worden Campus Recruitment activiteiten georganiseerd voor directe werving (bijvoorbeeld bij het invullen van stagevacatures) maar dus ook om een (langdurige) relatie op te bouwen (bijvoorbeeld gedurende de opleidingsperiode) waarbij er geen sprake is van werving, maar van Employer Branding.

In het kader van Employer Branding, om ChipSoft als werkgever bekender te maken onder deze doelgroepen, worden de volgende activiteiten georganiseerd: Fysiek: ChipSoft verzorgt voor studenten en pas afgestudeerden trainingen, beurzen, Inhousedagen en ander soort evenementen. Dit gebeurt zowel intern als extern op locatie. Online: ChipSoft verricht verschillende online activiteiten om in contact te komen/blijven met studenten en pas afgestudeerden. Dit betreft o.a. het versturen van nieuwsbrieven, blogs, uitnodigingen en mailingen. Alsmede worden er verschillende social media-activiteiten verricht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende platformen: LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram en YouTube. Daarnaast maakt ChipSoft gebruik van generieke jobboards (w.o. Monsterboard, LinkedIn, De Persgroep en Indeed). Tevens worden er online marketingtechnieken ingezet (o.a. programmatic advertising en bannering op diverse websites, die aansluiten bij de verschillende doelgroepen).

Voor welke doelen verwerkt ChipSoft je gegevens?

Om met verschillende doelgroepen in contact te komen en een (langdurige) relatie op te bouwen. Dit met als doel om kennis te delen, ChipSoft bekender te maken als werkgever en eventueel een arbeidsrelatie aan te gaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens van de betrokkenen: voornaam, achternaam, e-mailadres, opleiding en eventueel CV.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft in het kader van werving. Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens?

ChipSoft bewaart je gegevens niet langer dan één jaar na verkrijging van de persoonsgegevens.

 

IV. Chatgesprekken

Wat is het doel van verwerking van chatgesprekken via onze website

Als bezoekers van onze website met ons willen chatten vragen we op wie je bent. Natuurlijk proberen we je zo goed mogelijk direct te helpen. Soms moet een vraag via de chat worden uitgezet bij een collega. Het is dan handig dat we weten wie je bent en hoe we je kunnen bereiken zodat we je op een later moment zorgvuldig kunnen informeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je de online chatfunctie gebruikt, zijn de gegevens die door ChipSoft voor dit doel worden verwerkt de browsergegevens en de gegevens die je verstrekt in een chatgesprek met ChipSoft.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk om je efficiënt van dienst te kunnen zijn en de klantenservice van ChipSoft te optimaliseren.

Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens?

ChipSoft bewaart je gegevens niet langer dan één maand na beantwoording van je vraag of klacht.

V. Nieuwsbrief

Wat is het doel van verwerking in het kader van nieuwsbrieven?

ChipSoft verstuurt nieuwsbrieven aan haar (betalende) klanten, sollicitanten, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van ChipSoft om te enthousiasmeren over ons als (werkgevers)merk. Wij sturen nieuwsbrieven uit om kennis over te dragen over ons product en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft?

Om je de nieuwsbrief te kunnen versturen, heeft ChipSoft je e-mailadres nodig.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking van dit persoonsgegeven is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk direct marketing.

Hoelang bewaart ChipSoft je e-mailadres?

ChipSoft bewaart je e-mailadres voor dit doel zolang je bent geabonneerd op de nieuwsbrief en uiterlijk één maand na uitschrijving.

 

VI. E-mail tracking

Wat is het doel van verwerking?

ChipSoft heeft e-mail tracking en link tracking functionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan ChipSoft toegang krijgen tot bepaalde informatie waarmee ze de effectiviteit en bereik van haar mailings kan meten.

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft?

ChipSoft verwerkt: de naam en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen; tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend; de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP-adres vanaf waar de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links dat de e-mail bevat; tekst en URL van die links; aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP van waaruit op de link is geklikt en browser en besturingssysteem die gebruikt werden door de persoon die op de link heeft geklikt.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door ChipSoft verzonden e-mails te analyseren.

 

VII. Evenementen

Wat willen we van je weten als je je aanmeldt voor een evenement?

• Voor- en achternaam • Functie (afhankelijk van het event niet verplicht)

• De (zorg)organisatie waarvoor je werkt

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• In sommige gevallen dieetwensen

• In sommige gevallen kledingmaat. Voor sommige klantevenementen bestellen wij kleding, zodat de deelnemers herkenbaar zijn voor ChipSoft en voor elkaar.

Wat is het doel van verwerking?

ChipSoft verwerkt je persoonsgegevens om je te kunnen registreren voor evenementen. Ook tijdens evenementen verwerken wij je gegevens (email adres, naam en naam zorginstelling en de vragen die je stelt zodat wij op een later moment eventueel ook individueel antwoord kunnen geven op de door jou gestelde vraag. In sommige gevallen gebruiken wij voor het ophalen van deze vragen tijdens plenaire sessies externe tooling (zoals bijvoorbeeld Sendsteps). Het doel hiervan is om vragen die tijdens grote plenaire sessie worden gesteld op een later moment nog eens (geanonimiseerd) terug te kunnen geven aan alle aanwezigen of anderen die daarom vragen.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft. Dat belang bestaat er in dit geval uit om evenementen te organiseren.

Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens?

ChipSoft verwijdert je gegevens uiterlijk één maand na afloop van het evenement.

VIII. Cursussen

Welke informatie vragen we bij een cursusaanmelding?

• Telefoonnummer van de contactpersoon

• Voor- en achternaam van de cursist en contactpersoon

• Functie van de cursist

• E-mailadres van de cursist en contactpersoon

Wat is het doel van verwerking?

• ChipSoft verwerkt je persoonsgegevens om je aan te kunnen melden voor een cursus bij haar op kantoor. Algemeen: het kunnen treffen van de benodigde voorbereidingen voor de cursus (handleidingen, lunch, inplannen juiste capaciteit)

• Functie van de cursist: toetsing of de cursist tot de doelgroep van de cursus behoort

• E-mailadres van de cursist: toetsing of de cursist vooraf de e-learning heeft doorlopen

• E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon: contact kunnen opnemen over de planning van de cursus

• Naam van de cursist: er wordt geregistreerd wie welke cursus bij ChipSoft heeft gevolgd en een certificaat heeft ontvangen. Alleen gecertificeerde medewerkers van de zorginstelling krijgen toegang tot de supportsite.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou ten aanzien van de cursus.

De gegevens zijn nodig om aanvragen tot toegang tot de supportsite te kunnen toetsen.

Hoelang bewaart ChipSoft je cursistgegevens?

De cursistgegevens hebben een oneindige bewaartermijn, tenzij men een verzoek doet tot de verwijdering.

 

IX. E-learning

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft?

E-mailadres (zakelijk).

Wat is het doel van verwerking?

De e-learning van ChipSoft is bedoeld als voorbereiding op het veilig kunnen werken met HiX. Om toegang te kunnen verlenen tot het e-learningportaal van ChipSoft en voor het bijhouden van voortgang en scores van gevolgde modules wordt van cursisten hun e-mailadres geregistreerd.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk het bieden van optimale dienstverlening aan haar klanten. Daarnaast is HiX een medisch hulpmiddel, waarvoor de gebruikers aantoonbaar bevoegd en bekwaam dienen te zijn.

Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens?

Deze gegevens worden bewaard zolang het contract tussen de zorginstelling en ChipSoft niet verbroken is, tenzij men een verzoek doet tot verwijdering. Zorginstellingen hebben zelf de mogelijkheid om de gegevens van cursisten te verwijderen uit het e-learningportaal van ChipSoft.

 

X. Support

Wat is het doel van verwerking vanuit ons supportplatform?

Om adequate support op onze producten te kunnen geven worden de personen die daarvoor een cursus hebben gevolgd bij ChipSoft aangemeld voor het supportsysteem.

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft?

In dit systeem wordt u geregistreerd met naam en e-mailadres en de instelling waarvoor u werkzaam bent. Wij slaan van elk supportverzoek de oorspronkelijke supportvraag op, inclusief alle daar uit voort vloeiende communicatie.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft. Dat belang bestaat er in dit geval uit om support te bieden en haar dienstverlening te optimaliseren. Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens? ChipSoft verwijdert je gegevens uiterlijk zes maanden na afronding de supportwerkzaamheden.

 

XI. Project-sites

Wat is het doel van verwerking op onze project-sites en welke gegevens worden verwerkt?

Bij de implementatie van een ChipSoft-product wordt er vaak gewerkt met een project-site. Als deelnemer aan het project wordt je naam, je emailadres en de rol vastgelegd die je als deelnemer binnen het project, en als gebruiker binnen de instelling, vervult. Op de site wordt de planning rond het project vastgelegd alsook de uitgezette actiepunten, software aanpassingsverzoeken en testresultaten.

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk om de klant te ondersteunen bij implementatie.

Hoelang bewaart ChipSoft je sollicitatiegegevens?

ChipSoft verwijdert de gegevens uiterlijk zes maanden na afronding van de implementatie.

 

XII. Bezoek aan ChipSoft

Wat is het doel van verwerking in het kader van een bezoek aan ChipSoft?

Als je bij ChipSoft op bezoek komt, registreren we bij binnenkomst je gegevens. Het doel hiervan is om tijdens calamiteiten precies te weten wie er zich in ons pand (Crystal Tower, Orlyplein 10, Amsterdam) bevindt. Kentekens worden genoteerd in verband met het aantal parkeerplekken.

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft?

Voor bovenstaande verrichtingen verwerken wij de volgende gegevens: - Volledige naam - Kenteken - Afspraak met wie - Tijd van binnenkomst en vertrek - Datum

Wat is de “juridische grond” voor het gebruik van jouw gegevens?

De verwerkingen van jouw gegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk voor jouw en onze veiligheid in geval van calamiteiten en in het kader van planning en efficiëntie ten aanzien van de verdeling van de beschikbare parkeerplekken.

Hoelang bewaart ChipSoft je gegevens?

ChipSoft verwijdert je gegevens uiterlijk één week na je bezoek.

 

 

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We delen je gegevens alleen binnen ChipSoft met collega’s, als dat nodig is. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht.

Gegevens die via cookies op onze website worden verzameld, worden soms gedeeld met partijen die deze cookies hebben ontwikkeld. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van betrokkenen wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend. Zie ook ons Cookiestatement. Naast cookies maakt ChipSoft gebruik van andere technische gegevens op haar website, bijvoorbeeld web statistieken. Daarmee registreren wij het gebruik van onze website en het gedrag van de bezoekers op onze website. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren.

Wij schakelen leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze organisatie. Wij sluiten met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Van te voren beoordelen wij de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en we zien hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.

Enkele voorbeelden zijn:

• externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag, het beheer van uw gegevens;

• externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment-/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en -beheer;

• andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer e-mailmarketing, IT ondersteuning en facility management;

• inschakeling van externe adviseurs en/consultants.

Wij verstrekken op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Sommige van de dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, staat ChipSoft alleen dienstverleners buiten de EEA toe om jouw persoonsgegevens te verwerken indien ze zelfgecertificeerd zijn onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub a AVG) of overeenkomstig een contract dat is aangegaan tussen ChipSoft en de dienstverlener waarin de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, waarmee gegarandeerd wordt dat er toereikende gegevensbeschermingsregelingen zijn getroffen (Artikel 46, lid 1, sub (c) AVG).

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

• Inzage: Je hebt het recht om inzage te verkrijgen van je persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

• Rectificatie: Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk, kun je aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

• Recht om vergeten te worden: In sommige gevallen heb je het recht om ChipSoft te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).

• Recht op beperking: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal ChipSoft gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

• Recht op bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft.

• Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om op jouw verzoek je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan ChipSoft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst.

• Direct marketing: wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt ChipSoft je persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

• Intrekken toestemming: waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat je je toestemming introk.

Je kunt je verzoek indienen bij ChipSoft via: fg@chipsoft.nl. We willen zeker weten dat jij het echt zelf bent die bij ons aanklopt. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij treffen passende, technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. De infrastructuur van ChipSoft wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Wij hebben beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van ChipSoft gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Wij versturen persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Verder hebben wij in onze systemen geborgd dat niet iedereen binnen onze organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Heb je vragen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ChipSoft je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar fg@chipsoft.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ChipSoft jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar fg@chipsoft.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailen: fg@chipsoft.nl

Schrijven: ChipSoft BV, Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam / t.a.v. Pinar Arslan

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd